vogelbeurs reglement:    Vogelvereniging Vlaardingen

Reglement vogelbeurs

Artikel 1

De vogelbeurzen worden gehouden op de tweede zaterdag van elke maand, behalve de maanden

juli en augustus.

De vogelbeurzen zijn voor het publiek geopend van 10.00 uur tot 13.00 uur.

Het inbrengen van vogels en het inrichten van stands is mogelijk vanaf 9.00 uur.

Bij verkoop van vogels moet men een registratie formulier invullen, en kennis nemen van het beursreglement.

Beide formulieren zijn in het clubgebouw aanwezig, men zal hier gebruik van moeten maken.

Artikel 2

Voor de begeleiding en het houden van toezicht tijdens de beurzen is een aantal leden aangewezen,

gezamenlijk vormen zij de beurscommissie.

Aan deze commissie wordt een lid van het bestuur toegevoegd, die als hoofdpersoon zal optreden.

Artikel 3

De beurscommissie is belast met het gereedmaken van de ruimte waarin de vogelbeurs gehouden word,

en zal tevens ook registratie bijhouden van vogelverkopers die vogels te koop aanbieden.

De beurscommissie zal deze ruimte ook weer opruimen na afloop..

Artikel 4

De beurscommissie ziet toe op het aantal particulieren vogelverkopers en hetgeen zij ten verkoop aanbieden.

Daarbij zal o.a. worden gelet op :

- de gezondheidstoestand van de aangeboden vogels

- de hygiëne van de kooien waarin de vogels worden uitgestald

- het aantal vogels per kooi en geschikte kooien voor de vogels

- schoon water en voer moeten voor elke vogel goed bereikbaar zijn

- naleving van de wettelijke voorschriften zoals ringen voor cultuurvogels en

e.v.t. ent- verplichtingen, formulieren moeten aanwezig zijn,

zodat deze gecontroleerd kunnen worden door de juiste instanties (b.v. A.I.D.+ NVWA)

Artikel 5

Ten behoeve van de particulieren vogelverkopers en leden kunnen op aanvraag van verenigingswege enige kooien

beschikbaar worden gesteld.

Het gebruik van zogenaamde lopers is niet toegestaan, alleen voor kwartels ( ingeënt tegen N.C.D.) en andere

daarvoor geëigende vogels kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

Artikel 6

Het gebruik van de verkoopruimte, het inbrengen van vogels en de toegang voor het publiek zijn gratis.

Voor niet leden geld niet meer 4 kleine T.T. kooien of 2 kistkooien klein (2 boven elkaar),

bij evt. tekort aan ruimte gaan de leden voor.

Voor leden geld geen maximum, maar de ruimte die beschikbaar is zal op juiste wijzen verdeeld worden

indien dat nodig is.

Artikel 7

In een Universeelkooi zitten niet meer dan 4 tropen of kanaries (voorkeur 2) of 2 kleine parkieten.

In een kleine Kistkooi (grote parkietenkooi) niet meer dan 2 grote kromsnavels, grote vogels o.a. Spreeuwen enz.

of 8 tropen (voorkeur 4) of 4 kleine parkieten.

Het is de bedoeling als men vogels te koop aanbied, deze het liefst de gehele beurs te laten staan.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet zal na overleg tussen het bestuurslid (hoofdpersoon vogelbeurs.)

en de beurscommissie van de vogelbeurs terplekke een beslissing genomen worden.

Artikel 8

Eventuele wijzigingen in dit reglement zullen worden voorgelegd, door het verenigingsbestuur aan de leden om

dit reglement eventueel aan te passen.

Artikel 9

Dit reglement kan worden aangehaald als “beursreglement” en zal gelden tijdens vogelbeurzen in ons clubgebouw.

Bij niet naleven van dit beurs reglement zullen wij u de toegang ontzeggen.

Het bestuur en beurscommissie van vogelvereniging “Icarus” Vlaardingen.

Privacy verklaring

Privacy beleid

De vogelvereniging Icarus is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Algemeen

De verantwoordelijkheid voor het beheer van de persoonsgegevens wordt bij Wetgeving gelegd bij degene die de gegevens beheert. In dit geval het Bestuur van Icarus.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Icarus verwerkt uitsluitend de volgende, tijdens het aanmelden als lid, door uzelf verstrekte persoonsgegevens :

·         Voor- en achternaam

·         Geboortedatum

·         Adresgegevens

·         Telefoon-mobielnummer

·         E-mailadres

·         Evt. BSN nummer (bij bestelling van cultuur ringen)

·         Kweeknummer N.B.v.V

·         Registratienummer N.B.v.V

·         Betaling van de contributie

·         Clubblad via de mail of post

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via  vogelvereniging.icarus@hetnet.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

– Het afhandelen van uw betaling van de contributie.
– Om u in te kunnen schrijven voor tentoonstellingen
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is.
– U te informeren over belangrijke gebeurtenissen aangaande Icarus.
– U het clubblad toe te kunnen mailen of sturen.

Het afgeven van gegevens

Als u een overeenkomst met Icarus aangaat bent u verplicht de gevraagde persoonsgegevens af te geven en akkoord te gaan met deze privacyverklaring. Als u dit niet wil kunt u geen overeenkomst aangaan met Icarus, en dus geen lid worden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Icarus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Icarus verkoopt en deelt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken

indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

Gebruik van cookies

Op onze website worden geen cookies geplaatst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Icarus en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een digitaal bestand naar u of een ander door u genoemde organisatie sturen.

U kunt een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vogelvereniging.icarus@hetnet.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk en altijd binnen vier weken op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Icarus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan tenzij hiertoe gelast door erkende Nederlandse autoriteiten/wetgevende instanties. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via vogelvereniging.icarus@hetnet.nl

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen.

Wijzigingen zullen bij de jaarvergadering worden voorgelegd.

Contactgegevens

info@vogelvereniging-icarus.nl